Αρχική    Σχετικά με    Συνεργάτες   Πόροι    Νέα

website-29

Μαθησιακό υλικό και δραστηριότητες

Διακρατική έκθεση για τις προκλήσεις, τις ανάγκες και εισηγήσεις για συμπερίληψη

Το έγγραφο παρέχει μια συνοπτική επισκόπηση των βασικών ευρημάτων και σχεδίων δράσης από όλες τις χώρες εταίρους. Προσφέρει μια συνολική ανάλυση των αναγκών συμπερίληψης, αξιοποιώντας τα στατιστικά δεδομένα, τις απόψεις των μεταναστών και των τοπικών ενδιαφερομένων, και παρουσιάζει αποτελεσματικές πολιτικές και πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται. Επιπλέον, η έκθεση παρουσιάζει πολύτιμες συστάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα.

Εγχειρίδιο “Τα σχολεία ως κέντρα συμπερίληψης”

Το Εγχειρίδιο για “τα Σχολεία ως Κέντρα Συμπερίληψης” περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα και πληροφορίες που απαιτούνται, για να λειτουργούν τα σχολεία ως κέντρα συμπερίληψης με έμφαση στα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 2, τις προτεινόμενες πρακτικές και τις πολιτικές συμπεριληπτικής δράσης. Τα μέρη του περιλαμβάνουν α) το πλαίσιο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τον συνεπή χαρακτήρα των σχολείων ως κέντρων συμπερίληψης, β) πρακτικές συμβουλές για σχεδιασμό και λειτουργική οργάνωση, γ) στρατηγικές συμμετοχής της κοινότητας, δ) αλληλομάθηση και υποστήριξη μεταξύ συνομηλίκων, ε) θέσπιση ενός κοινού οράματος και στόχων και στ) αντιμετώπιση λειτουργικών ζητημάτων για αποτελεσματική υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελείται από ενότητες που σχεδιάστηκαν, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του προσωπικού των σχολείων και των πολιτισμικών διαμεσολαβητών. Αποτελείται από δύο ενότητες – μία για το προσωπικό των σχολείων και μία για τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές. Κάθε ενότητα έχει σχεδιαστεί με ευελιξία, προσαρμόζοντας τη συμμετοχή όλων των οικογενειών μεταναστών. Οι ενότητες διαφέρουν σε διάρκεια και μπορούν να παρουσιαστούν με διάφορους τρόπους. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην συμπεριληπτική εκπαίδευση, την διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, τη μάθηση της γλώσσας για τους μετανάστες και την προώθηση της υγείας, της ευημερίας και της ανθεκτικότητας. Στοχεύει να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς και τους διαμεσολαβητές, ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τους μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία και να δημιουργήσουν ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον μάθησης.

Έγγραφο συστάσεων πολιτικής

Το Έγγραφο Συστάσεων Πολιτικής πραγματεύεται θέματα, κενά και κλήσεις για δράση που εντοπίστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. Καλύπτει ανησυχίες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των μεταναστών με βάση τα ευρήματα της έρευνας με τους μετανάστες, τους εκπαιδευτικούς και τους τοπικούς φορείς. Συστήνει δράσεις για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των οικογενειών με μεταναστευτική βιογραφία στα σχολεία και την κοινωνία και θα διανεμηθεί σε βασικούς πολιτικούς φορείς, ενδιαφερόμενους φορείς και αρχές, για να επηρεάσει θετικά τα συστήματα ενσωμάτωσης στις χώρες εταίρους.

Αριθμός έργου 2022-1-FI01-KA220-SCH-000086160

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές.