Hem    Handla om    Partners   Resurser    Nyheter

Projektdeltagare

I projektet deltar sex partner med olika bakgrund och kompetens: universitet, kommuner, icke-statliga organisationer och utbildningscentrum. De kommer från fyra europeiska länder, och flera av dem har redan samarbetat i tidigare projekt. På var och en av projektets genomförandeplatser garanterar dessa partner tillgången till effektiva territoriella nätverk som kan involvera skolor, migranter och lokala myndigheter, intressenter och andra viktiga aktörer som kan påverka migranters inkludering i skolan och samhället i positiv riktning. Trots att projektdeltagarna kommer från olika sektorer delar de en vilja att öka medvetenheten om vikten av att inkludera migranter och om skolornas och lokalsamhällenas roll i det arbetet.

Untitled-1-04

Åbo Akademi (ÅA), med campus i Åbo och Vasa, är ett internationellt erkänt forskningsuniversitet som spelar en viktig roll i att bevara det svenska utbildnings- och kulturarvet, i egenskap av Finlands enda svenskspråkiga mångvetenskapliga universitet. På grund av svenskspråkigheten och universitetets läge på Finlands sydväst- och västkust fungerar ÅA också som en port till samarbete inom forskning och utbildning mellan Finland och andra länder i Norden. Åbo Akademi är ett av Finlands ledande universitet och ligger långt framme inom utbildning och forskning om minoriteter, hälsa och välbefinnande. Genom sitt val av minoritetsstudier som strategisk forskningsprofil strävar Åbo Akademi efter att vara en aktiv forskningsaktör i Europa, där framväxten av mångkulturella och flerspråkiga samhällen innebär att de europeiska länderna måste hitta nya sätt att hantera samhälleliga, etiska, rättsliga och utbildningsrelaterade frågor som omfattar och inkluderar många olika grupper. Åbo Akademi fungerar som samordnare för INCLUSIVE HUBS-projektet.

Contact person: Emmanuel Acquah, Associate Professor and Project Leader – emmanuel.acquah@abo.fi
Contact person: Anette Bengs, Project Coordinator – anette.bengs@abo.fi

Untitled-1-08

Staden Närpes ligger i en landsbygdskommun i finska Österbotten. Stadsförvaltningen ansvarar för grundskole- och gymnasieutbildning och integrationstjänster, medan regionen Österbottens välfärdsområde står för socialtjänst samt hälso -och sjukvård.
Närpes är ett värdefullt tillägg till projektet, eftersom man har över 30 års erfarenhet av att integrera flyktingar och arbetsinvandrare i en landsbygdsmiljö där ett minoritetsspråk utgör majoritetsspråket i samhället och utbildningsväsendet. Arbetslösheten är bland de lägsta i Finland, och det finns gott om arbetstillfällen även för personer som inte talar något av de inhemska språken. Det leder dock till utmaningar när det gäller språklig och kulturell integration och medför nya krav på utbildning som tar hänsyn till språk- och kulturskillnader. Staden har stor praktisk erfarenhet av integrationsprocesser, samtidigt som vissa utmaningar kvarstår.

Contact person: Åsa Snickars, Project Manager – asa.snickars@narpes.fi

Untitled-1-05

Cardet är Medelhavsområdets ledande forsknings- och utvecklingscentrum, med global expertis inom skolutbildning, social inkludering, digital kompetens och kapacitetsuppbyggnad. Det är det största oberoende ideella centrumet i Cypern, och har oberoende samarbeten med universitet och institutioner runtom i världen, bland annat Yale University, University of Nicosia och International Council for Educational Media. Tillsammans med EAEA har vårt team nyligen tagit fram Cyperns strategi för livslångt lärande för perioden 2021–2027, med deltagande av flera ministerier, statliga organ, arbetsmarknadens parter och offentliga aktörer. Cardet har även genomfört projekt i fler än 45 länder, varav flera fått stöd av Europeiska kommissionen, FN:s utvecklingsprogram, Microsoft, Google, internationella organ samt regeringar runtom i världen. En av våra största styrkor är vår förmåga att noggrant planera, genomföra och utvärdera projekt i olika sammanhang.

Contact person: Michaela Protopapa, Project Manager – michaela.protopapa@cardet.org

Untitled-1-09

Föreningen Rightchallenge är en icke-statlig organisation som arbetar för att främja yrkesutbildning som en väg till social inkludering och lika möjligheter. Vi anser att utbildning måste inriktas på integrerad utveckling av alla människor – oberoende av social status, ålder eller kön – för att förbereda dem på att delta i samhällets alla dimensioner, såsom familjeliv, arbete, lokalsamhälle och fritid. Som en organisation som aktivt engagerar sig i samhället är en av våra pelare livslångt lärande, som vi ser som en nödvändighet för en hållbar utveckling, eftersom det främjar ett aktivt, demokratiskt och ansvarsfullt medborgarskap. Rightchallenge arbetar för att säkerställa kvaliteten på och tillgången till icke-formell utbildning och för att åtgärda bristen på livslångt lärande i Portugal. Samtidigt verkar vi för en uppvärdering av humankapital och värdeskapande i organisationer genom att tillhandahålla integrerade utbildningstjänster. Rightchallenge ser icke-formell utbildning och livslångt lärande som oerhört viktiga delar av att utveckla sociala, känslomässiga och kognitiva färdigheter och främja individers personliga tillfredsställelse och välbefinnande. Vår organisation strävar efter en holistisk utveckling. Därför främjar och utvecklar vi positiva omvandlingar i samhället och underlättar tillgången till lärandemöjligheter för medborgare som har svårt att få tillgång till utbildning. Våra specialister innehar fördjupade kunskaper om yrkesutbildning, utbildningspolitik och nätverksaktiviteter inom icke-formell utbildning. Vi utvecklar resurser och läroplaner (både på och utanför webben) för att hjälpa vuxenutbildare och andra som tillhandahåller yrkesutbildning att tillgodose sina målgruppers behov.

Contact person: Sofia Salgado, Project Manager – sofia@rightchallenge.org

Untitled-1-07

KMOP är ett centrum för socialt arbete och innovation och inrättades 1977. Det är en av Greklands äldsta civilsamhällsorganisationer och erbjuder sociala stödtjänster och genomför olika program som syftar till att stärka och förbättra individers och samhällens välbefinnande. KMOP har inrättat ett utbildnings- och innovationsnav som ska fungera som ett kunskapsnav som ger tillgång till ett brett spektrum av utbildningsprogram, resurser och kurser, med utgångspunkt i den kunskap som organisationen har fått genom sitt omfattande praktiska arbete. Våra utbildningsprogram gör det möjligt för individer och grupper att hitta rätt i sina sociala ekosystem för att uppnå sina mål och bidra till en mer inkluderande och hållbar framtid. Hittills har dessa program påverkat livet för över 17 500 individer och gett dem de verktyg och färdigheter de behöver för att lyckas i alla delar av sitt liv. Mer information hittar du här: https: https://education-hub.kmop.org/about-us/

Contact person: Afroditi Azari, Project Manager – inclusivehubs-project@kmop.org

Untitled-1-06

IoD inrättades 2003 för att bidra till att förbättra livskvaliteten i samhället genom kontinuerlig utveckling för individer, familjer och personalen hos företag och utbildningsorganisationer. Institutet verkar för resiliens, välbefinnande, medveten närvaro, psykisk hälsa och en positiv livssyn, främjande av kreativa färdigheter, ökad prestation, motståndskraft mot stress och lycka. Organisationen förfogar över betydande kunnande och expertis när det gäller att utforma och erbjuda möjligheter till utbildning på områdena lärarinflytande och välbefinnande, självmedvetenhet, självkänsla, emotionell intelligens, stresshantering, samarbetspräglat lärande, värderingar och kreativt tänkande, livsfärdigheter och anställbarhet, positiv psykologi och karriärvägledning.

Contact person: Andri Agathokleous, Project Manager – info@iodevelopment.eu

Projektnummer 2022-1-FI01-KA220-SCH-000086160

Finansieras av Europeiska unionen. De åsikter och synpunkter som uttrycks är författarnas egna och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) åsikter. Varken Europeiska unionen eller EACEA kan hållas ansvariga för dem.