Hem    Handla om    Partners   Resurser    Nyheter

website-29

Utbildningsmaterial och aktiviteter

En gemensam rapport om forskning om och hinder för inkludering

Rapporten ger en kortfattad översikt över viktiga resultat och handlingsplaner från alla partnerländer. Den erbjuder en omfattande analys av inkluderingsbehoven – med utgångspunkt i statistiska uppgifter, perspektiv från migranter och lokala intressenter – och exemplifierar effektiva policyer och metoder som har införts. Dessutom innehåller rapporten värdefulla rekommendationer för ytterligare förbättringar på detta område.

Verktygslådan ”Skolor som inkluderande nav”

Verktygslådan “Skolor som inkluderande hubbar” innehåller alla viktiga steg och all information som behövs för att skolor ska kunna fungera som inkluderande hubbar. Utgångspunkten är resultaten från WP2, goda metoder och riktlinjer för inklusion. De viktigaste avsnitten omfattar a) ramverket och bevisen som stöder konceptet med skolor som inkluderande hubbar, b) praktisk planering och operativa tips, c) strategier för samhällsengagemang, d) kollegialt lärande och stöd, e) fastställande av en gemensam vision och mål samt f) hantering av operativa frågor för effektiv implementering, uppföljning och utvärdering.

En läroplan

Läroplanen är en omfattande uppsättning moduler som utformats för att tillgodose de specifika behoven hos skolpersonal och kulturmedlare. Den består av två delar – en för skolpersonal och en för kulturmedlare. Varje modul är utformad med flexibilitet i åtanke, så att alla invandrarfamiljer kan delta. Modulerna är olika långa och kan genomföras på olika sätt. Läroplanen fokuserar på inkluderande utbildning, interkulturell medling, språkinlärning för migranter samt främjande av hälsa, välbefinnande och resiliens. Den syftar till att ge lärare och medlare möjlighet att effektivt stödja elever med invandrarbakgrund och skapa en inkluderande lärmiljö.

Ett policydokument

Policydokumentet tar upp frågor, luckor och uppmaningar till åtgärder som identifierats under projektets genomförande. Det kommer att täcka problem relaterade till migranters inkludering baserat på forskningsresultat (WP2) med migranter, lärare och lokala aktörer. Det kommer att rekommendera åtgärder för att förbättra inkluderingen av migrantfamiljer i skolor och samhälle. Det kommer att distribueras till viktiga beslutsfattare, intressenter och myndigheter för att påverka inkluderingssystemen i partnerländerna positivt.

Projektnummer 2022-1-FI01-KA220-SCH-000086160

Finansieras av Europeiska unionen. De åsikter och synpunkter som uttrycks är författarnas egna och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) åsikter. Varken Europeiska unionen eller EACEA kan hållas ansvariga för dem.